» Reklamační řád
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti THERMOVAL systems, s. r. o. se sídlem Ševcovská 3246, 760 01  Zlín

identifikační číslo IČ: 29298326

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72226

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.topeni-regulace.cz

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákoníku o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
 2. Prodávajícím je společnost THERMOVAL systems, s. r. o., Ševcovská 3246, 760 01  Zlín, IČ: 29298326, DIČ: CZ29298326, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72226.
 3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 4. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
 5. Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) ještě před objednáním zboží.
 6. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba začíná běžet:

 • Dnem instalace zboží, který je potvrzen na záručním listě.
 • Dnem převzetí zboží kupujícím, v případě, pokud nebude uveden datum instalace zboží v záručním listě.


SKUPINA ZBOŽÍ – DÉLKA ZÁRUKY

 • Topné rohože TV TO, TV TD, TV FW, WT 2010 ALU – 10 let
 • Topné kabely TV MC – 10 let
 • Termostaty CU, TVE, TV, TVT, TV, TP, FR-E, RTE – 2 roky
 • Topné kabely TV SHTL, ESLR – 5 let-Topné kabely TV TS – 2 roky
 • Topné rohože: TV AFM, TV HMO – 5 let
 • Regulace: TVR, UTR, TR, EM, FTR, DTR – 2 roky


VADY ZBOŽÍ A ZTRÁTA ZÁRUKY

 1. Prodávající je odpovědný za vlastnosti zboží specifikované technickou dokumentací, které má zboží po dobu záruční doby a za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím.
 2. Kupující je povinen, aby při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a provést zápis o škodě s dopravcem (potvrzení pro kupujícího o poškození zásilky přepravcem podepsané).
 3. Shledá-li kupující při převzetí předmětu koupě vady, je povinen na tyto vady neprodleně upozornit prokazatelným způsobem prodávajícího (kapitola – Nahlášení reklamace prodávajícímu a průběh reklamace). Pokud jej neprohlédne, může nároky z vad předmětu koupě, které by zjistil, kdyby jej prohlédl, uplatnit, jen pokud prokáže, že tyto vady měl předmět koupě již při přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě.
 4. Důvodem pro ztrátu záruky a neuznání záruční opravy je především:
  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  • Vada vznikla nedodržením pokynů v návodu na instalaci a používání.
  • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Vada vznikla nedodržením technologického postupu při instalaci nebo použitím neadekvátních materiálů v přímé návaznosti na instalaci zboží.
  • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.-Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
  • Nepředložení dokladů (kapitola – Doklady nutné k uznání záruky).
  • Zboží bylo poškozeno živly.


DOKLADY NUTNÉ K UZNÁNÍ ZÁRUKY

 • Řádně vyplněný záruční list.
 • Faktura anebo jiný daňový doklad.


NAHLÁŠENÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍMU A PRŮBĚH REKLAMACE

 1. Zákazník je povinen nahlásit zjištěné vady prodávajícímu ihned po jejich zjištění.
 2. Nahlášení musí proběhnout písemnou formou, a to buď dopisem zaslaným na adresu prodávajícího nebo e-mailem na adresu servis@topeni-regulace.cz. Souběžně s nahlášením vady je nutné zaslat také řádně vyplněný záruční list a daňový doklad o pořízení zboží.
 3. Za okamžik přijetí nahlášení vady se považuje den převzetí dopisu od České pošty nebo den, kdy bylo písemně zasláno potvrzení o přijetí nahlášení vady na e-mail prodávajícího, pokud však bylo nahlášení kompletní.
 4. Prodávající je oprávněn po nahlášení vady prověřit všechny okolnosti související s instalací a používáním zboží a kupující je povinen poskytnout prodávajícímu úplnou součinnost. Neposkytnutí této součinnosti může být důvodem pro neuznání vady zboží a záruční opravy kupujícím.
 5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30-ti dnů od přijetí nahlášení vady.
 6. Prodávající může v této lhůtě vadu vyřešit buď opravou zboží nebo výměnou za nový bezvadný výrobek.
 7. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost ve vztahu k žádné třetí straně ohledně ušlého zisku, ztráty obchodní příležitosti, poškození dobrého jména nebo zvýšení nákladů, ani ohledně jakýchkoliv nepřímých zvláštních, trestních nebo následných škod bez ohledu na to, jak vznikly.


Ve Zlíně, dne 10.04.2013

THERMOVAL systems, s. r. o.

NDQyNz