» Ochrana osobních údajů
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající, tj. společnost THERMOVAL systems, s.r.o., IČ 292 98 326, sídlem Zlín, Ševcovská 3246, PSČ 760 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72226, je správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnutí požadovaných osobních údajů kupujícím je nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy prodávajícím. Prodávající zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu s GDPR v rozsahu nezbytném pro stanovený účel zpracování.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány výlučně za účelem plnění kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to v následujícím rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy:
  1. jméno, příjmení,
  2. datum narození,
  3. doručovací adresa,
  4. fakturační adresa,
  5. emailová adresa,
  6. telefonní číslo.
 3. Osobní údaje mohou být prodávajícím poskytnuty přepravci či přepravní společnosti, která bude doručovat zboží kupujícímu, osobě poskytující prodávajícímu účetní služby, popř. orgánům veřejné moci či správním orgánům při plnění povinností prodávajícího vyplývajících z právních předpisů. Osobní údaje nebudou prodávajícím předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 4. Osobní údaje jsou prodávajícím uloženy po dobu 4 let po uplynutí případných nároků z kupní smlouvy (např. záruky, odpovědnosti za vady, apod.), popř. po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů vztahujících se k dokumentům, v nichž jsou osobní údaje uvedeny.
 5. Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávajícím zejména následující práva:
  1. právo na přístup k osobním údajům – kupující má právo získat potvrzení, zda prodávající zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo požadovat zejména informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů, plánované době zpracování;
  2. právo na opravu osobních údajů – kupující má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů;
  3. právo na výmaz osobních údajů – kupující má právo požadovat výmaz svých osobních údajů v případech stanovených čl. 17 GDPR, tj. zejména nejsou-li již potřebné pro stanovený účel jejich zpracování, odvolá-li kupující souhlas, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány, vznese-li kupující námitky či jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně;
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů – kupující má právo požadovat na nezbytnou dobu omezení zpracování svých osobních údajů, popírá-li přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a kupující odmítá jejich výmaz, prodávající údaje již nepotřebuje a kupující požaduje omezení zpracování pro určení / výkon / obhajobu svých práv, nebo kupující vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 6. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

 

NjAzMj